Prijímacie konanie

 

Študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia

KT  Katolícka teológia [pdf]

Denné 6-ročné štúdium pre kandidátov kňazstva; spojený 1. a 2. stupeň; otvára sa v Bratislave (aj pre laikov; KT), Nitre (KT-N) a Badíne (aj pre laikov; KT-B).

 

Otvorenie študijných programov na pracoviskách fakulty v akademickom roku 2015/2016

Bratislava: KT (bohoslovci aj laici)
Nitra: KT-N (len bohoslovci)
Badín: KT-B (bohoslovci aj laici)

 

Požiadavky na uchádzačov a podmienky prijatia na štúdium

  • mravný a bezúhonný život kresťana-katolíka;
  • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou;
  • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (angličtina, nemčina, taliančina, francúzština);
  • odporúčanie farára v mieste trvalého bydliska;
  • úspešné absolvovanie prijímacej skúšky; u kandidátov kňazstva je podmienkou prijatia na denné štúdium aj prijatie do kňazského seminára.

 

Študijné materiály pre prijímacie pohovory

Pre študijný program katolícka teológia.

 

Ďalšie informácie na internete

Ďalšie informácie nájdete na portáli slovenských vysokých škôl www.portalvs.sk