Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium v programe katolícka teológia, denná i externá forma.

Zoznam študijných programov, ktoré sú akreditované od akademického roku 2009/2010, je možné nájsť na stránke Informácie o štúdiu.

 

Zodpovedná osoba za administráciu doktorandských štúdií na fakulte:

Ing. Jana Hajnovičová, Kapitulská 26, 814 58 Bratislava, tel./fax: + 421 2 32 777 104

 

Pozn.: v študijnom programe katolícka teológia sa nerealizuje rigorózne konanie z dôvodu zachovania cirkevných noriem.

 

Organizácia doktorandského štúdia na RKCMBF UK (študijné odbory) [pdf]

Organizácia doktorandského štúdia na RKCMBF UK (študijné programy) [pdf]

Výročné hodnotenie doktoranda (tlačivo na prevzatie)

Výročné hodnotenie doktoranda [doc, pdf]

 

Informácie o zápise na štúdium